Hållbarhet

Flintab och hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del av Flintabs kärnverksamhet och strategi. Med hållbarhet menar vi att sträva efter att balansera hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt sociala och ekonomiska krav.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor nedan.

2020 har varit ett utmanade år för samhället, alla har vi blivit påverkade både privat och på arbetet. Vi har fått hitta nya sätt att arbeta och samarbeta. Vi är glada över att Flintab har kunnat leverera produkter, tjänster och service så att 2020 blev ännu ett rekordår för Flintab! Vi har satsat på att utveckla vårt digitala utbud med Viktoria2. I och med anpassningar pga pandemin så slösar vi mindre med tid, energi och resurser och får därigenom andra vinster som minskad stress för personal och kunder samt minskad miljöpåverkan.

Pandemin har lett till utveckling när vi behövt vara innovativa och tänka nytt. Digitaliseringen har fått ytterligare fart. Möten via Teams har blivit standard då vi inte kunnat resa och ha kundmöten på plats. Vi har genomfört 84 utbildningar – digitalt! Vi har blivit bättre och tagit chansen att bli än mer hållbara i vårt sätt att arbeta och kommunicera. Nu vet vi att en digital morgonfika för personalen också har en inkluderande effekt, det är lätt för alla att vara med oavsett var man befinner sig.

Vi hade under 2020 ett samarbete med studenterna på högskolan under Sustainable Innovation Race. Studenterna visade på nytänkande och presenterade flera smarta idéer för hur vårt hållbarhetsarbete kan fortsätta utvecklas. Det vinnande bidraget var en modell för vägning i delnings-ekonomin. Ett intressant alternativ för kunder med få vägningar!

Nya tjänstebilar har till stor del drivits över mot ladd-hybrider. För våra servicebussar är HVO den strategi vi bedömt som mest lämplig och inriktningen blir nu att öka andelen bränsle med HVO. Det kostar mer men det är en investering för miljön.

Vi ser att kunder väljer Flintab för att vi arbetar syste-matiskt med hållbarhetsfrågor i kombination med att vi erbjuder högkvalitativa lösningar. Flintab utvecklas och vi har en konstant strävan att bli bättre när det gäller miljöaspekter, sociala delar och resultat. Och nu vet vi att digitalisering är ett än viktigare verktyg i detta arbete, idag och i framtiden.

”Vi är glada över att Flintab har kunnat leverera produkter, tjänster och service så att 2020 blev ännu ett rekordår för Flintab!”

Pär Arlebrand
– CEO Flintab

Hållbarhet är en naturlig del av Flintabs kärnverksamhet och strategi. Vi vill med den här rapporten ge en transparent bild av de utmaningar och möjligheter vi har på väg mot en hållbar framtid.

Med hållbarhet menar vi att sträva efter att balansera hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt sociala och ekonomiska krav.

Frågor vi ställer oss är t ex:
 • Vilken effekt har Flintab på miljön?
 • Hur påverkar Flintab hälsa, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor?
 • Har Flintab en affärsmodell som uppmuntrar cirkulär ekonomi och gröna investeringar?

Hållbarhet är ett långsiktigt arbete, där vi måste fundera på vilka hållbarhetsrisker vi ser på en framtida
marknad – är det till exempel acceptabelt att stora mängder vikter transporteras för kalibrering av vågar eller kommer våra kunder behöva väga tunga fordon till samma utsträckning som idag?

Det mesta pekar förstås mot att vägning är en metod som kommer vara viktigt även i framtiden. Det öppnar möjligheter, för leverantörer som kan erbjuda detta på ett hållbart sätt.

Långsiktiga mål

Flintabs långsiktiga miljömål är att bli fossilneutrala senast år 2035 och vi har flera viktiga områden att både bevaka och aktivt arbeta kring. Det gäller främst vår påverkan via betongproduktion samt transporter, vi återkommer till detta längre fram i rapporten.

En viktig del för nå vårt mål är valet av bränsle för våra transporter. Marknaden erbjuder allt mer miljövänliga bränslealternativ och det blir då viktigt att de samarbetspartners vi har för våra transporter stödjer detta arbete.

Vi har satt ett ambitiöst mål att andel förnybart bränsle i våra vikttransporter ska vara minst 50%. Detta kommer att reducera koldioxidutsläppen med cirka 20%. Även för våra servicefordon har det öppnats nya möjligheter när utbudet av biobränslen ökar på marknaden, vilket gör att målet med 40 % förnybart även appliceras där, ett bra steg i ett långsiktigt hållbarhetsarbete!”

Flintabs påverkan kan ses ur två strategiska perspektiv;

att minimera vår negativa påverkan respektive maximera vår positiva påverkan – en balansvåg.

MINIMERA NEGATIV 
påverkan
 • Motverka vårt bidrag till klimatförändringar
 • Minimera miljöpåverkan vid materialval i våra produkter
 • Ansvarstagande under hela värdekedja
MAXIMERA POSITIV
påverkan
 • Minska våra kunders miljöpåverkan genom val av smarta vägningslösningar
 • Skapa värde för samhället genom samverkan
 • Erbjuda attraktiva arbetsplatser där arbetsmiljö och likabehandling är prioriterat

Hållbarhet

Andreas Eneving
– Kvalitet och Miljöansvarig

Flintabs produkter består av komponenter som påverkar både människor och miljö. Därför ser vi produkterna ur ett livscykelperspektiv. Produkterna designas i mesta möjliga mån för att enkelt kunna hanteras på ett fördelaktigt sätt i olika fraktioner som avfall.

Vi har valt att fokusera på livscykeln inom fyra områden:
 • Vågar tillverkade huvudsakligen av stål
 • Vågar tillverkade huvudsakligen av betong
 • Elektronik – instrument, terminaler, övrig elektronik
 • Tjänster – service, support, utbildning
 1. Utvinning (materialval)
  Brytning av sten, malm, kalk och metaller har stor påverkan på naturen. Vi försöker välja material med lägre påverkan.
 2. Leverantörer (materialval, val av leverantör)
  Att Flintab väljer främst svenska leverantörer med god miljöhantering.
 3. Produktion
  Att producera med så låg miljöpåverkan vi kan. Läs t.ex. om betong produktionen för fordonsvåg 14-15 nedan
 4. Installation
  Minimera material och kemikalieanvändning
 5. Användning hos kund
  Att Flintab hanterar energiförbrukning som en viktig del i utvecklingen. Vid elvärme av fordonsvågar förbrukas
  stora mängder energi där vi har tagit fram en lösning för att minska detta.
 6. Hantering av uttjänt produkt
  Att Flintab utvecklar så det ska vara lätt att sära mekanik från elektronik. Också att vi tar producentansvar genom Elkretsen.
 7. Transporter, stödfunktioner och gemensamma aktiviteter
  Flintab har många och tunga transporter och därför är viktigt att vi gör rätt prioriteringar vid val av transportörer och vid val av inköp av egna fordon.

Betong är ett byggmaterial som har betydande miljöpåverkan i produktionsskedet, till största del från cementframställan
(cirka 90 %). Sett till vikt är fordonsvågar av betong den produkt Flintab producerar mest av. Den klimatpåverkan produktionen av våra fordonsvågar ger är ungefär jämförbar med våra tjänsteresor, det vill säga en stor påverkan.

På Flintab följer vi med spänning den utveckling som sker med alternativa metoder att framställa cement. Betongbranschens målsättning är att klimatneutral betong ska finnas på marknaden år 2030 och Flintab vill vara med på den resan.

Tills detta finns tillgängligt på en bredare marknad fortsätter vi minska mängden cement genom alternativa bindningsämnen. Tyvärr saknas tydliga miljöklassningar för betong ur ett marknadsperspektiv, vilket gör det svårare att sälja in det miljöarbete som sker.

Klimatförbättrad betong

I samarbete med vår leverantör arbetar Flintab aktivt för att vara i framkant när det gäller klimatförbättrad betong – en term som har tagits fram av branschorganisationen Svensk Betong och utgår från en standard-betong som referens. Förbättringar kan göras i tre steg, beroende på hur mycket koldioxid avtrycket sänks. Flintabs fordonsvåg 14-15 når idag 288kg koldioxid ekvivalenter per m3, vilket betyder att den väl uppfyller steg 2 (305 CO2 ekv.).

Produktionen är miljödeklarerad och granskas av en oberoende part. Bedömningen sker ur ett LCA- perspektiv vilket innefattar framställan av råvaror, transporter och själva produktionen. Viktiga moment är t.ex att ballasten är från kross och ej naturgrus, inblandning av slagg för ersätta delar av cementen och transporter som sker med fossilfritt drivmedel.

Då fordonsvåg14-15 också har de högsta kvalitetskraven (exponerings-klass XF4, XD3) finns inte något steg 3 då det inte anses möjligt att uppnå med dagens teknik och regelverk. Men Flintab har målet är att nå ett motsvarande värde, och vi hoppas kunna erbjuda detta som ett tillval redan under 2021.

Det har varit ett händelserikt år för Flintab med omsättningsrekord, stora projekt, nya samarbetspartners och dessutom en rad utmaningar.

Marknaden har utvecklats mycket sedan Flintab startades 1981. Våra kunder är också annorlunda idag. De har andra behov, krav, organisationer och beslutsprocesser än då och de har också fler leverantörer att jämföra oss med.

Det finns en stark drivkraft hos de flesta av våra kunder, inom alla affärsområden, att jobba mot en mer hållbar och cirkulär ekonomi. I samband med kundernas miljöarbete med användande av nya material och
processer, kan vi se nya och förändrade behov inom vägning.

Entreprenad

Här ser vi fokus på Co2 utsläpp och biodrivmedel. Några av våra kunder deltar i samarbetsprojekt med
fordonsleverantörer där nya fordon med hybrid eller eldrift testas och utvecklas för affärsområdet. Vi märker ökade krav på vilket bränsle våra egna fordon kör på.

Miljö & återvinning

Återbruk och rätt återvinning av materialet blir allt viktigare. Intresset har ökat kring vårt system för
fastighetsnära insamling där debitering sker efter vem, vad och mängd som lämnas.

Energi

Inom affärsområde energi kan vi se att det byggs och planeras för nya miljövänliga kraftvärmeverk för fjärrvärme som drivs av bio-bränslen. Våra fordonsvågar tillsammans med den nya Viktoria2-modulen för energiberäkning gör det enkelt att registrera inkommande material utefter vilket energiinnehåll det har.

Logistik & transport

Flera av våra kunder använder avancerade transport ledningssystem för att minimera miljöpåverkan. Vi har under året t ex testat uppkopplade containervågar som själva säger till när containern är full – vilket sparar många onödiga transporter.

Industri & process

Modernisering som tex Industry 4.0 gör att intresset för uppkopplade
”smarta” vågar växer. Vår utveckling kring detta fortgår och vi ser kring det-ta möjligheter som t ex färre bomkörningar växer fram ur den nya tekniken.

Livsmedel

Inom livsmedelsindustrin ligger stort fokus på effektiva och miljövänliga förpackningar. Exempelvis så används återvunnen pappersmassa och träavfall i syfte att minimera användandet av plast. Att skydda världens hav
och natur kommer fortsatt att driva förpacknings utvecklingen och arbetet mot en cirkulär ekonomi. Flintab satsar på att utveckla våra tjänster inom förpackningsvägning, där vi under 2020 utöver våra redan etablerade kalibreringar även blivit godkända för återkommande kontroll av automatiska förpackningsvågar.

Vi för dialog med våra huvudintressenter på flera olika plan för att förstå vilka områden de anser vara mest prioriterade. Med en transparent och lyhörd dialog fångar vi upp deras förväntningar och behov för att på så sätt säkerställa att Flintab utvecklas i önskad riktning.

Intressenter och dialogformer

Kunder
 • Kundnära möten
 • Marknadsmaterial
 • Kundnöjdhetsundersökning
Samhälle
 • Genom olika kanaler ta emot synpunkter och trender
 • Sponsring
Branschorganisationer
 • Möten och mässor med intresse och branschorganisationer
Leverantörer
 • Möten vid upphandling av ramavtal, beställningar och leverantörsmöten
 • Revisioner och besök
Ägare
 • Årligt strategiseminarium
 • Möten med fokus på ägarstyrning
Medarbetare
 • Medarbetarsamtal och målsättningsprocess
 • Medarbetarundersökning

 

Det här är viktigt

Ägare/investerare
 • Etiskt och hållbart företagande.
 • Långsiktig stabil verksamhet i enlighet med mål och strategier.
 • Tydlig kommunikation.
Medarbetare
 • Attraktiv arbetsgivare med bra arbetsvillkor
 • Säker och hälsosam arbetsmiljö.
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling.
 • Förståelse för sin egen roll i Flintabs verksamhet
Leverantör
 • Tydliga krav inom miljö, arbetsmiljö, kvalitet och socialt ansvar.
 • Långsiktiga relationer.
Kunder
 • Tillhandahålla produkter som uppfyller kunders krav på miljö, samhälle och resurseffektiva lösningar.
 • Bidra till kunders profilering inom hållbarhet
 • Påverka att miljöcertifiering blir krav vid upphandlingar.
Branschorganisationer
 • Flintab är med och påverkar för att öka hållbarhetsfrågorna på agendan.
Konkurrenter
 • Att Flintab ligger steget före våra konkurrenter vad gäller miljö.
Samhälle
 • Uppfylla samtliga lagkrav.
 • Marknadsföra och sponsring i olika kanaler för att stärka varumärket.

Flintab är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Revision sker av Intertek och 2017 – 2020 års revisioner resulterande i NOLL avvikelser. Flintabs miljöaspekter med störst miljöpåverkan är bedömt som tjänsteresor, transport av vikter samt våra produkter i ett livscykelperspektiv.

Så här arbetar vi med:

Tjänsteresor

Övergripande mål: minska mängden koldioxidutsläpp

Aktiviteter
 • Utbildning i Eco Driving för samtliga
  tjänstefordons innehavare.
 • Progressiv kravställning vad gäller inköp av nya tjänstebilar.
 • Öka frekvensen av digitala/resfria möten.
Uppföljning
 • Flintab upprätthåller andelen utbildade i ECO Driving.
 • Året har till viss del präglats av avvaktan på att nya regler kring utsläpp implementerats. Genom en ytterligare kravhöjning i Flintabs fordonspolicy har nya tjänstebilar till stor del tvingats över mot laddhybrid. Genomsnittligt utsläpp av CO2-gaser enligt tillverkarens angivna ligger nu på 69 g/km bland våra tjänstebilar och vi når därmed målet.
 • För våra servicebussar är HVO den strategi vi bedömt som mest lämplig. Vi har vid förnyande av fordonsflottan inriktat oss på modeller som klarar 100% HVO. Viktigt blir nu att öka andelen förnybart bränsle. Vi når inte målet 30% för utan landar på 21% förnybart. På pappret har också CO2 utsläppen ökat trots att milen minskat, detta beroende på att vi bytt redovisningsmetod till WTW (Well-To-Wheel).
 • Utrustning för digitala möten tillsammans med reseförbud har bidragit till kraftigt minskat resande för säljare och projektrelaterade resor. Även de flesta kundutbildningarna har genomförts digitalt.

 

Transport av vikter för kalibrering

Övergripande mål: minska mängden koldioxidutsläpp

Aktiviteter
 • Leverantörsbedömningar för att välja speditörer med lägre miljöpåverkan.
 • Vi söker leverantörer som kan visa att fordonsflottan uppfyller Euro5 eller bättre samt väljer biobränsle i första hand.
Uppföljning
 • Flera av våra leverantörer har kunnat genomföra en stor del av resorna med HVO. Vi har fortfarande inte fått till ett heltäckande underlag då vi har många olika transportörer i framförallt Norrland där det naturligt också blir många mil. HVO är inte heller lika etablerat i Norrland.
 • För året nås 47% förnybart vilket innebär att vi når fram till målet på 40%. En serie nyligen genomförda åtgärder ger goda förhoppningar att vi kommer klara 50% innevarande år.

Övergripande mål:

Minska miljöpåverkan under livscykeln.

Aktiviteter
 • Vid produktutveckling och produktunderhåll ta hänsyn till val av material, frakt, energianvändning samt uppkommande avfall.
Uppföljning
 • Flintabs leverantörsbas gällande mekanik och elektronik är till stor andel lokaliserade i närområdet kring Jönköping och vi fortsätter att ha detta i åtanke vid val av leverantörer. För material som köps längre avstånd har vi under året gjort aktiviteter för att öka möjligheterna till samfrakt och på vis minska antalet transporter.
 • För våra betongbryggor har vi valt en leverantör med miljöanpassad produktion, exempelvis genom återanvändning av spillbetong och slamvatten samt inte använda naturgrus. Transport av vågarna i betong sker med ISO 14001 certifierad transportör med drivmedel nära 100 % HVO.
 • Vi har under 2020 satsat vidare på vårt tillval till fordonsvågar där vär-men sänks automatiskt när körba-nan är fri från snö och vatten. Med denna lösning kan en stor mängd energi sparas med minskad klimatpåverkan som positiv följd. Flintab ser elförbrukning under användningsfasen av vågen som ensom en viktig del av livscykeln som vi kan vara med att påverka. Över en vinter förbrukar en 24-meters bilvåg med värme cirka 17 000 kWh. Med fuktgivare som tillbehör, kan elförbrukningen gå ner mellan 50-75%. Det innebär en direkt be-sparing samt en minskad klimat-påverkan. Via marknadsföring och kundkontakter uppmanar vi därför kunder att välja vår lösning och har prissatt den utan vinstintresse. Informationen har gett resultat då 76 % av sålda vågar med värme haft fuktmätare installerad under 2020, en ökning med fyra procent-enheter.

Uppvärmning av huvudkontoret i Jönköping sker med fjärrvärme och elavtalet är knutet till förnybara energislag. Elförbrukningen har ökat under året kopplat till det klimat med främst varm sommar som varit. Åtgärder som gjort är främst be-lysning som byts ut till ljuskällor av typen LED.

Avfallet håller en stabil nivå, vi har under året försökt sortera ut mjuk-plast i större utsträckning. Vi ser en minskad mängd avfall med well då har sparat in emballage genom att öka mängden återanvända kartonger.

Ett arbete med att via centralt inköp hantera kemikalier har gjort att vi nu kan redovisa mängden kemikalier. Förbrukningen är relativt låg och med låg miljöpåverkan. Vi håller på att införa ett nytt kemikaliehanteringssystem.

Energiförbrukning 2016 2017 2018 2019 2020
Elenergi(kWh)
172 166
167 857
200 454
196 322
168 371
CO2ekv elenergi (kg)
1 549
1 551
1 824
3024
3 015
Fjärrvärme (kWh
216 000
205 000
218 000
198 000
174 233
CO2ekv fjärrvärme (kg)
21 168
15 875
16 882
15 333
13 493
Vikttransporter*
MII
Utredningsmål
Utredningsmål
16 000
15 500
11 637
CO2ekv Vikttransporter (kg)
Utredningsmål
Utredningsmål
193 000
280 200
136 438
Arbetsmiljö
NMI
3,9
4,1
4,0
4,2
4,2
Sjukfrånvaro (%)
3,14
1,70
1,58
1,77
2,90
Tillbud / Olyckor
2
2
1
2
Tjänsteresor
Körd sträcka (mil)
98 357
98 384
99 096
102 363
80 873
CO2ekv tjänsteresor (kg)
157 380
166 017
166 001
169 312
241 046
CO2ekv flygresor (kg)
9 247
6 450
7 700
15 000
5 500
CO2ekv tågresor (kg)
0
0
0
0
0
Eco Driving
Andel utbildade servicetekniker (%)
88
89
94
100
100
Övrigt
Pappersförbrukning (ark)
85 000
28 000
66 500
89 500
1
Förbrukning köldmedia (kg)
0
0
0
0
0
Flintab och samhället

Att bedriva verksamheten med god affärsetik och tydliga värderingar är centralt för Flintab. För att Flintab ska vara ett lönsamt, effektivt företag med god arbetsmiljö och samtidigt vara en attraktiv arbetsplats är det viktigt att våra medarbetare aktivt deltar – det är genom våra medarbetares erfarenheter, kunskaper och engagemang som vi skapar förutsättningar för en säker och trivsam arbetsplats.

Code of Conduct

Vår uppförandekod ger en vägledning om hur vi ska uppföra oss i olika situationer och i olika beslut vi tar. Flintab har en absolut nolltolerans mot korruption och beteenden som strider mot tillämpliga konkurrens-rättsliga regler. Utgångspunkten för arbetet ligger i vår uppförandekod, policyer och riktlinjer.

Medarbetarundersökning

Genom årlig medarbetarundersökning som benämns Nöjd-Med-arbetar-Index (NMI) undersöker
vi de anställdas upplevelse av vår arbetsmiljö och att förutsättningar för att trivas på arbetet. Modellen på undersökningen leder fram till ett viktat sammanfattande värde som kallas NMI vilken kan jämföras med ett medelvärde för alla de före-tag som deltar. Detta medel är 3,9 varför vi har som mål att överträffa denna nivå. Resultet 4,2 för år 2020 visar att vi ligger väl till. Till detta har vi gjort mindre egna medarbetarundersökningar. Frågor i fokus under året har varit delaktighet, stress och påverkan av störande avbrott.

Kompetensförsörjning en framtidsfråga

Att skapa konkurrenskraftiga vägningslösningar kräver spetskompetenser. Inom service är behovet erfarna tekniker med hög teknisk kompetens, för att effektivt förvalta komplexa och allt mer digitaliserade vägningslösningar. På mjukvarusidan finns ett stort behov av att kunna rekrytera snabbt och där vi ser att aktörer inom systemutveckling idag har utmaningar i att rekrytera när det råder stark konkurrens om de attraktiva kandidater som finns på marknaden.

Ett annat sätt är att ta hand om den kompetens vi har – som exempel sker rekrytering alltid först internt. Genom medarbetarsamtal med samtliga medarbetare har ett vi ökat fokus på personlig utveckling och personliga mål vilket ger god koppling mellan företagets mål och individuella på-verkansmöjligheter.

Hälsa och säkerhet

Flintab har ett mål om en olycksfri arbetsplats, för såväl företagets egna medarbetare som de som engageras i våra projekt. En stark säkerhetskultur är bärande för att lyckas och vi arbetar därför målmedvetet med att bygga vår interna kompetens. Flintab har inte haft några olyckor med sjukskrivning som följd under 2020. En annan viktig säkerhetsaspekt är att våra produkter uppfyller relevanta krav på säkerhet. Ingen kund har rapporterat att de skadat sig på vår utrustning under 2020.

Under 2020 har vi certifierat vårt ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 450001. Vi har lagt extra fokus på riskanalyser samt skapa trygghet i att våga säga till och rapportera tillbud. Att få medarbetarna att rapportera fler tillbud är en viktig framgångsfaktor och därför behöver vi fortsatt arbeta för att stimulera det.

Genom friskvårdssatsningar och genom att erbjuda hälsoundersökningar till samtliga medarbetare försöker Flintab hålla medarbetarna friska. Sjukfrånvaron 2020 gick upp till 2,9 procent, till stor del påverkad av Covid-19. Med detta i beaktande är det till trots ett mycket gott värde. Genom digitala fikaraster och möjligheter att ta med möbler och datorskärmar hem har vi försökt hålla en god arbetsmiljö även vid hemarbete.

Socialt ansvar i leverantörskedjan

Majoriteten av Flintabs leverantörs-bas befinner sig i Europa, och då främst i Sverige. Vårt fokus ligger på leverantörer i första ledet. Genom att använda erkända och seriösa leverantörer kan vi minimera risken för kränkningar mot grundläggande mänskliga rättigheter och principer. Vid val av leverantörer utanför EU gör vi bedömning från fall till fall. Flintab är en liten aktör och har små resurser att själva genomföra granskningar på plats.

Vi har under året arbetat med att stärka kunskapen om vår leverantörs-kedja genom att via signerade avtal låta samtliga leverantörer att på nytt visa att de lever upp till vår Code of Conduct, våra miljökrav och arbetsmiljökrav. Ingen leverantör har påvisats med signifikant negativ påverkan.

För Flintab är det viktigt att vi är en del i vårt samhälle ur ett finansiellt perspektiv, inte minst avseende skatter. Vi är registrerade som företag, det vill säga vi har F-skatt, moms-registrerade och registrerade som arbetsgivare. Vi uppfyller löpande våra åtaganden i skatteavseende och finner det viktigt att vara goda samhälls medborgare.

För våra intressenter som kunder, leverantörer, stat, kommun och personal är det viktigt att Flintab har en god och uthållig lönsamhet som hanteras med omsorg, vilket visas genom att vi har höga ratingbetyg som AAA från Bisnode och riskklass 5 (vilket är den högsta) hos UC. Ekonomiskt resultat för 2020 kommer att redovisas efter årsstämma som kommer att avhållas i maj 2021. 

AAA flintab ab

 • Lokala föreningar och kommuner
 • Praktikplatser mm
 • Musikhjälpen
 • Jönköping university
 • PLAN international