Hållbarhetsrapport 2022

I vår årliga Hållbarhetsrapport sammanställer vi resultatet av vårt strukturerade arbete kring hållbarhet. Med rapporten ger vi en transparent bild av utmaningar och möjligheter.

Flintab ska vara Nordens ledande leverantör av ­marknadens smartaste och mest lönsamma ­registreringssystem.

Vi är övertygade om att ett väl integrerat hållbarhetsarbete är en förutsättning för att lyckas nå vår vision. Genom hållbara lösningar kan vi också förstärka våra kunders affärer.

Flintab utvecklar, producerar, säljer och ­underhåller registreringssystem med ­tillhörande produkter. Detta gör vi för ­privata och offentliga verksamheter. Tillsammans med våra partners ­skapar vi lösningar som ­maximerar lönsamheten och ­effektiviteten. Vi levererar konkurrenskraft, kvalitet och ­samhällsnytta åt våra kunder.
Vi är ett av Sveriges ledande företag inom industriell vägning och med en rikstäckande försäljnings- och ­serviceorganisation kan vi snabbt och enkelt nå ut till våra kunder. I allt vi gör försöker vi se hur våra kunder ska få ut maximal affärsnytta av det vi levererar. Vi är branschledande när det gäller att utveckla ­registreringssystem kring vägning och att integrera det med kundernas egna system. Registreringssystemet knyter samman informationen från vägningen med övrig affärskritisk information för exempelvis leveranskontroll, statistik, redovisning, ­faktureringsunderlag och många andra områden. Flintab är certifierat enligt ISO 9001, 14001 och 45001 samt ­dessutom ackrediterade av SWEDAC inom ­kalibrering och återkommande kontroll.

> 9500 st

utförda kalibreringar

78 st

anställda

137 mSEK

omsättning

> 750 MWh

i sparad el hos våra kunder på smart värmestyrning av fordonsvågar

– 23 %

CO2e jämfört med baseline 2019 (scope 1 och 2)

0 st

olyckor med sjukskrivning som följd

Pär Arlebrand
CEO Flintab


”På Flintab agerar vi etiskt och med hög integritet i allt vårt arbete.”


Vår omvärld är under press, det är orostider, ­marknaden är osäker, miljön är hotad. Vi alla måste jobba mot ­samma mål och ta ansvar för ett mer hållbart ­samhälle. Det handlar om hållbara affärer, om ekonomisk ­hållbarhet, om hållbarhet för våra medarbetare och om ett långsiktigt samhällsansvar. Hållbarhet börjar och ­slutar i ledarskapet inom oss och kräver att ­verksamheten är och förblir lönsam. I Flintabs ledning och ­styrelse tror vi till fullo på fördelarna i att agera ansvarsfullt i alla ­aspekter som företag.

Vår omvärld kräver att vi anpassar oss och hela närings­livet måste öka takten för att nå bland annat klimatmålen. Flintab, liksom branschen, går igenom en digitalisering och teknikskifte mot exempelvis molnlösningar och uppkopplade produkter. Balansen mellan förändringsbenägenhet och omsorg om traditionerna och historien är viktig. Under året har Flintab blivit en del av Dacke ­Industrier vilket ger oss nya möjligheter att växa ­hållbart på den Nordiska marknaden. Dacke Industrier är en ­långsiktig ägare som utvecklar och investerar i ­innovativa teknikföretag, gärna med fokus på kundanpassade ­komponenter och system.

På Flintab agerar vi etiskt och med hög integritet i allt vårt arbete. Vi är stolta över det förtroende som våra kunder, anställda och samarbetspartners känner för oss och vi kommer alltid att arbeta aktivt för att bibehålla och utveckla detta. I vår värdegrund ingår att bidra till en positiv samhällsutveckling. Hållbarhetsstrategin tar steget utanför våra egna portar, med ambition om fördjupade samarbeten med våra kunder och leverantörer kring hållbarhetsfrågorna.

Våra värderingar vägleder oss i vårt agerande och är en viktigt del av vår företagskultur.
De stödjer vårt löfte ”Vi håller vad vi lovar”.

Närvarande
Vi ska finnas där våra kunder behöver oss – på plats, på telefon, online och på webben.

Pålitliga
Vi håller vad vi lovar, oavsett vad det gäller. Våra kunder ska känna sig trygga med att vi prioriterar dem och värdesätter deras tid och engagemang.

Specialiserade
Hos oss på Flintab ska våra kunder och partners veta att de träffar branschens mest kompetenta och välutbildade personal. Vi ska vara branschledande och ligga långt fram när det gäller spetskompetens och ny teknologi.

Engagerade
Att vi som arbetar på Flintab är intresserade och ­engagerade är helt avgörande för att vi ska vara framgångsrika. ­ Våra kunder ska alltid känna sig trygga med att vi sätter oss in i och ­förstår deras verksamhet för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt.

Andreas Eneving
Kvalitet och miljöansvarig


Hållbarhet är en naturlig del av Flintabs kärnverksamhet och strategi.


Flintab har producerat vägningslösningar i över 40 år, och vi vill fortsätta på ett hållbart sätt minst 40 år till. Vi vet att vår affär och agerande påverkar ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer både lokalt och globalt. Vi vill med den här rapporten ge en transparent bild av de utmaningar och möjligheter vi har på väg mot en hållbar framtid.

Med hållbarhet menar vi att sträva efter att balansera hänsyn till långsiktiga miljöaspekter samt sociala och ekonomiska krav.

Frågor vi ställer oss är t ex:
• Vilken effekt har Flintab på miljön?
• Hur påverkar Flintab hälsa, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor?
• Har Flintab en affärsmodell som uppmuntrar cirkulär ekonomi och gröna investeringar?

Långsiktiga mål
Vårt långsiktiga mål är att göra vägningsbranchen mer hållbar. Flintabs miljöaspekter med störst miljöpåverkan är bedömt som tjänsteresor, transport av vikter samt våra produkter i ett livscykelperspektiv. Flintabs långsiktiga miljömål är att bli fossilneutrala senast år 2035 och vi har flera viktiga områden att både bevaka och aktivt arbeta kring.

Det gäller främst vår påverkan via betongproduktion samt transporter. Det pågår ett intensivt klimatarbete i många branscher, inte minst inom svensk stålindustri och betong- och cementindustri. Att ständigt efterfråga förbättrade produkter är den strategi som för Flintab framåt.

En viktig del för nå vårt mål är valet av bränsle för våra transporter. Marknaden erbjuder allt mer miljövänliga bränslealternativ och det blir då viktigt att de samarbetspartners vi har för våra transporter stödjer detta arbete.

Även om tillgången på fossilfri diesel geografiskt har förbättrats, är prisutveckling oroväckande. Risken kan bli att målen inte är ­ekonomiskt rimliga att nå.

FN:s globala hållbarhetsmål stödjer alla typer av bolag och ­organisationer i deras hållbarhetsarbete. På Flintab arbetar vi med flera av målen där vårt ­viktigaste mål är nummer 13 – Bekämpa klimat­förändringarna. Transportsektorn står för drygt en fjärdedel av världens utsläpp. Flintab har en affärsmodell som kräver resor och vi behöver ta ett ansvar att vara med att driva omställningen.

Så här arbetar vi med de viktigaste målen

3. Hälsa och välbefinnande

Minimera risker för trafikolyckor och kemiska risker. Arbete med personalfrågor på ett systematisk sätt.

9. Hållbar industri. Innovationer och infrastruktur

Med våra produkter bidraga till hållbar industrialisering och infrastruktur av hög kvalitet

12. Hållbar konsumtion och produktion

Styra och designa mot produkter med återvunnet ­material eller återvinningsbart råmaterial. Designa produkter med hög kvalitet och lång ­livslängd.

13. Bekämpa klimatförändringar

Minska vår användning av fossila bränslen Skapa medvetenhet om klimatet, internt och externt.

Hållbarhetsrapport 2022

Väsentlighetsanalys

Flintabs väsentlighetsanalys genomfördes 2020 och har därefter kontinuerligt ­uppdaterats och utvecklats.

Under 2022 har ett strategiarbete genomförts av Flintabs ledning med bland annat en analys av viktiga omvärldsfrågor samt krav och förväntningar från våra olika ­intressentgrupper.

Väsentlighetsanalysen visar hur stor påverkan olika hållbarhetsfrågor har på omvärlden ur ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samt hur betydelsefulla hållbarhetsfrågorna är för olika intressentgrupper när de ska fatta beslut kopplade till Flintabs verksamhet.

Analysen reflekterar våra produkter och bransch, med beaktande av både kortsiktig och långsiktig påverkan. Väsentlighetsanalysen bygger på principen påverkan * sannolikhet.

Under 2022 fortsatte klimatförändringarna att vara en högt prioriterad fråga hos intressenter. Vi ser också ett skifte till att beakta klimatpåverkan i hela värdekedjan.

Vågkonstruktioners påverkan på miljön, inte minst vad gäller betong och stål, är en fortsatt viktig fråga och det cirkulära perspektivet lyfts allt mer både från politiskt håll och i näringslivet. Det ­kommer ställa krav på nytänkande i branschen

Hållbarhetsrapport 2022

Övergripande mål

Minskade utsläpp av koldioxidutsläpp med långsiktigt mål Flintab fossilneutrala år 2035

Övervaka och minska sålda produkters miljöpåverkan sett ur ett livscykelperspektiv

God arbetsmiljö där inga olyckor inträffar men där tillbud och risker rapporteras och ­åtgärdas grundligt

Effektiv arbetsplats som stödjer verksamhetens och medarbetarnas behov

Hållbarhetsrapport 2022

Vi för dialog med våra huvudintressenter på flera olika plan för att förstå vilka områden de anser vara mest prioriterade. Med en transparent och lyhörd dialog fångar vi upp deras förväntningar och behov för att på så sätt säkerställa att Flintab utvecklas i önskad riktning.

Kundnöjdhet
Genom en serie olika sätt att fånga in våra kunder ­synpunkter hittar vi sätt att förbättra verksamheten. Med ett gemensamt verktyg anpassas undersökningar och metoder exempelvis till support, projekt, utbildningar eller service. Vi har under året testat att låta kunder fylla i en kund­undersökning efter avslutat arbete genom att räcka fram en surfplatta med några snabba frågor.

Intressenter och dialogformer

Kunder
Kundnära möten
Marknadsmaterial
Kundnöjdhetsundersökning

Samhälle
Genom olika kanaler ta emot ­synpunkter och ­trender
Sponsring

Branschorganisationer
Möten och mässor med intresse och ­branschorganisationer

Leverantörer
Möten vid upphandling av ramavtal, ­beställningar och leverantörsmöten
Revisioner och besök

Ägare
Nätverksgrupper
Styrelsemöten

Medarbetare
Medarbetarsamtal och målsättningsprocess
Medarbetarundersökning


Marknaden har utvecklats mycket sedan Flintab startades 1981. Våra kunder är ­också annorlunda idag. De har andra ­behov, krav, organisationer och ­beslutsprocesser och de har också fler leverantörer att jämföra oss med. Det finns en stark drivkraft hos de flesta av våra kunder, inom alla affärsområden, att jobba med hållbarhetsfrågorna. I samband med kundernas arbete kan vi också se nya och förändrade behov inom vägning.


Entreprenad och gruvindustri

Här ser vi fokus på Co2 utsläpp och biodrivmedel. Några av våra kunder deltar i samarbetsprojekt med ­fordonsleverantörer där nya fordon med hybrid eller eldrift testas och utvecklas för affärsområdet. Vi märker ökade krav på vilket bränsle våra egna fordon kör på.

Miljö & återvinning
Återbruk och rätt återvinning av materialet blir allt ­viktigare. Intresset har ökat kring vårt system för ­fastighetsnära ­insamling där debitering sker efter vem, vad och mängd som lämnas.

Energi
Inom affärsområde energi kan vi se att det byggs och ­planeras för nya miljövänliga kraftvärmeverk för ­fjärrvärme som drivs av bio-bränslen. Våra fordons vågar tillsammans med ­Viktoria2-modulen för energiberäkning gör det enkelt att registrera inkommande material utefter vilket energiinnehåll det har.

Logistik & transport
Flera av våra kunder använder ­avancerade transport­ledningssystem för att ­minimera miljöpåverkan. Vi har under året t ex testat uppkopplade ­containervågar som själva säger till när containern är ­­full – vilket sparar många onödiga transporter.

Industri och automation
Modernisering som t ex Industry 4.0 gör att intresset för uppkopplade ”smarta” vågar växer. Vår utveckling kring detta fortgår och vi ser kring detta möjligheter som t ex färre ­bom­körningar växer fram ur den nya tekniken.

Livsmedel och handel
Handel har under en längre tid styrt mot självutcheckning där kunden själv ­scannar sina varor. Flintab arbetar aktivt med ­utveckling av vågen som kontrollverktyg för att förhindra onödigt svinn.

Vid värme av fordonsvågar förbrukas stora mängder energi där vi har tagit fram en lösning för att minska detta. Med fukt givare som tillbehör, kan elförbrukningen gå ner mellan 50-75%.

Vår verksamhet…våra risker
Hållbarhet är ett långsiktigt arbete, där vi måste fundera på vilka hållbarhetsrisker vi ser på en framtida marknad – är det till exempel acceptabelt att stora mängder vikter transporteras för kalibrering av vågar eller kommer våra kunder behöva väga tunga fordon till samma utsträckning som idag? Flintabs produkter består av komponenter som påverkar både människor och miljö. Därför är det viktigt vi ser produkterna ur ett livscykel­perspektiv.

Vi har valt att fokusera på livscykeln inom fyra ­områden
• Vågar tillverkade huvudsakligen av stål
• Vågar tillverkade huvudsakligen av betong
• Elektronik – instrument, terminaler, övrig elektronik
• Tjänster – service, kalibrering, utbildning

Att se helheten hjälper oss att identifiera hur vi bäst kan hantera vår påverkan, hur vi skapar värde för våra olika intressenter samt vilka risker vi måste vara beredda att hantera.

Vi utövar inflytande både bakåt och framåt i värdekedjan men har olika grad av möjlighet att påverka i de olika stegen.

Hållbarhetsrapport 2022

Livscykelperspektiv

1. Primärproduktion
Brytning av sten, malm, kalk och metaller har stor­ ­påverkan på naturen. Vi försöker välja ­material med lägre påverkan. Risker
• Bristande miljöansvar
• Bristande spårbarhet
• Råvarubrist
• Bristande arbetsförhållanden och kränkningar av mänskliga rättigheter
• Utsläpp till luft och vatten

2. Förädling
Att Flintab väljer främst svenska leverantörer med god miljöhantering. Leverantörsbedömningar och kravställande.

Risker
• Bristande miljöansvar
• Bristande säkerhet och produktkvalitet
• Råvarubrist
• Bristande arbetsför­hållanden och kränkningar av mänskliga rättigheter
• Mutbrott och etiska brister

3. Produktion
Att producera med så låg miljöpåverkan vi kan. Att vi har certifierade ­miljö- och arbetsmiljö­ledningsystem.

Risker
• Högre priser på energi, material och transporter
• Komponetbrister leder till krav på snabba beslut där inte spårbarhet och ­hållbarhet beaktas ­tillräckligt.
• Krav på att minimera ­utsläpp i värdekedjan ställer höga krav på förändringar i affären och företaget.

4. Installation
Minimera material och kemikalie användning och ha god avfallshantering. Att vi har certifierade ­­miljö- och arbetsmiljö­ledningsystem.

Risker
• Bristande fysisk och psykisk arbetsmiljö.

5. Användning hos kund
Att Flintab hanterar energiförbrukning som en viktig del i produkten. Att vi har en ­transparent och tydlig hållbarhetstrategi och kommunikation.

Risker
• Svårigheter adaptera vägning som en tjänst.
• Kunder är inte ­beredda ­betala för produkter med högre hållbarhets­prestanda.
• Inte möta konsumenternas krav på hållbara produkter.

6. Hantering av ­uttjänt produkt
Att Flintab utvecklar så det ska vara lätt att sära mekanik från elektronik. Också att vi tar producentansvar genom Elkretsen.

Risker
• För dyrt återvinna material så cirkulära materialflöden inte möjliggörs, material hamnar istället på deponi.
• Avfallet hanteras inte korrekt, sortering sker inte som avsett

7. Transporter
Flintab har många och tunga transporter och därför är viktigt att vi gör rätt ­prioriteringar vid val av ­transportörer och vid val av inköp av egna fordon.

Risker
• Högre priser på bränsle och framförallt fossilfritt ­bränsle gör att ­transformationen till fossilfritt bränsle inte blir rimlig.


Betong är ett byggmaterial som har betydande miljöpåverkan i ­produktionsskedet, till största del från cementframställan (cirka 90 %). Sett till vikt är fordonsvågar av ­betong den produkt ­Flintab producerar ­avsevärt mest av.

Den klimatpåverkan ­produktionen av våra fordonsvågar ger är ungefär ­jämförbar med våra tjänsteresor, det vill säga en stor påverkan. På Flintab följer vi med spänning den utveckling som sker med alternativa metoder att framställa cement. Betongbranschens målsättning är att klimatneutral betong ska finnas på marknaden år 2030 och Flintab vill vara med på den resan. Tills detta finns tillgängligt på en bredare marknad fortsätter vi minska mängden cement genom alternativa bindningsämnen. Tyvärr saknas tydliga miljöklassningar för betong ur ett marknadsperspektiv, vilket gör det svårare att sälja in det miljöarbete som sker.

Klimatförbättrad betong
I samarbete med vår leverantör arbetar Flintab aktivt för att vara i framkant när det gäller klimatförbättrad betong – en term som har tagits fram av ­branschorganisationen Svensk Betong och utgår från en standardbetong som referens. ny utgåva släpptes under 2022. Förbättringar kan göras i tre steg, beroende på hur mycket koldioxid avtrycket sänks. Flintabs fordonsvåg 14-15 når idag 280 kg ­koldioxid ekvivalenter per m3, vilket betyder att den väl uppfyller steg 2.

Slagg ersätter cement
Produktionen är miljödeklarerad och granskas av en ­oberoende part. Bedömningen sker ur ett ­LCA-perspektiv vilket innefattar framställan av råvaror, ­transporter och själva produktionen.

Viktiga moment är till exempel att:
• Ballasten är från kross och ej naturgrus
• En hög inblandning av slagg för ersätta cement
• Återanvädning av spillbetong
• Transporter som sker med fossilfritt drivmedel.

Då fordonsvåg 14-15 också har de högsta kvalitetskraven (exponerings-klass XF4, XD3) finns inte något steg 3 då det inte anses möjligt att uppnå med dagens teknik och regelverk. Men Flintab har målet är att nå ett motsvarande värde som vi erbjuder som ett tillval för de kunder som vill gå ett extra steg för klimatet.

Klimatförbättrad betong

Vår verksamhet…våra risker
Hållbarhet är ett långsiktigt arbete, där vi måste fundera på vilka hållbarhetsrisker vi ser på en framtida marknad – är det till exempel acceptabelt att stora mängder vikter transporteras för kalibrering av vågar eller kommer våra kunder behöva väga tunga fordon till samma utsträckning som idag? Flintabs produkter består av komponenter som påverkar både människor och miljö. Därför är det viktigt vi ser produkterna ur ett livscykel­perspektiv.

Vi har valt att fokusera på livscykeln inom fyra ­områden
• Vågar tillverkade huvudsakligen av stål
• Vågar tillverkade huvudsakligen av betong
• Elektronik – instrument, terminaler, övrig elektronik
• Tjänster – service, kalibrering, utbildning

Att se helheten hjälper oss att identifiera hur vi bäst kan hantera vår påverkan, hur vi skapar värde för våra olika intressenter samt vilka risker vi måste vara beredda att hantera.

Vi utövar inflytande både bakåt och framåt i värdekedjan men har olika grad av möjlighet att påverka i de olika stegen.

Hållbarhetsrapport 2022

Livscykelperspektiv

1. Primärproduktion
Brytning av sten, malm, kalk och metaller har stor­ ­påverkan på naturen. Vi försöker välja ­material med lägre påverkan. Risker
• Bristande miljöansvar
• Bristande spårbarhet
• Råvarubrist
• Bristande arbetsförhållanden och kränkningar av mänskliga rättigheter
• Utsläpp till luft och vatten

2. Förädling
Att Flintab väljer främst svenska leverantörer med god miljöhantering. Leverantörsbedömningar och kravställande.

Risker
• Bristande miljöansvar
• Bristande säkerhet och produktkvalitet
• Råvarubrist
• Bristande arbetsför­hållanden och kränkningar av mänskliga rättigheter
• Mutbrott och etiska brister

3. Produktion
Att producera med så låg miljöpåverkan vi kan. Att vi har certifierade ­miljö- och arbetsmiljö­ledningsystem.

Risker
• Högre priser på energi, material och transporter
• Komponetbrister leder till krav på snabba beslut där inte spårbarhet och ­hållbarhet beaktas ­tillräckligt.
• Krav på att minimera ­utsläpp i värdekedjan ställer höga krav på förändringar i affären och företaget.

4. Installation
Minimera material och kemikalie användning och ha god avfallshantering. Att vi har certifierade ­­miljö- och arbetsmiljö­ledningsystem.

Risker
• Bristande fysisk och psykisk arbetsmiljö.

5. Användning hos kund
Att Flintab hanterar energiförbrukning som en viktig del i produkten. Att vi har en ­transparent och tydlig hållbarhetstrategi och kommunikation.

Risker
• Svårigheter adaptera vägning som en tjänst.
• Kunder är inte ­beredda ­betala för produkter med högre hållbarhets­prestanda.
• Inte möta konsumenternas krav på hållbara produkter.

6. Hantering av ­uttjänt produkt
Att Flintab utvecklar så det ska vara lätt att sära mekanik från elektronik. Också att vi tar producentansvar genom Elkretsen.

Risker
• För dyrt återvinna material så cirkulära materialflöden inte möjliggörs, material hamnar istället på deponi.
• Avfallet hanteras inte korrekt, sortering sker inte som avsett

7. Transporter
Flintab har många och tunga transporter och därför är viktigt att vi gör rätt ­prioriteringar vid val av ­transportörer och vid val av inköp av egna fordon.

Risker
• Högre priser på bränsle och framförallt fossilfritt ­bränsle gör att ­transformationen till fossilfritt bränsle inte blir rimlig.

En viktig del i Flintabs hållbarhetsarbete är en ­hållbar ­leverantörskedja, vilket kräver att vi jobbar med rätt ­leverantörer och rätt material. Stora delar av avtrycket ­kommer i start och slut av livscykeln, vilket gör det svårare att ­påverka. Med begränsningar i kunskap kring hur och var just vårt ­material har sitt ursprung är viss data i våra analyser ­generaliseringar.

  

Flintab har ett mål om en olycksfri arbetsplats, för såväl företagets egna medarbetare som de som engageras i våra projekt. En stark säkerhetskultur är bärande för att lyckas och vi arbetar därför målmedvetet med att bygga vår interna kompetens. Flintab har inte haft några olyckor med sjukskrivning som följd under 2022.

En annan viktig säkerhetsaspekt är att våra produkter uppfyller relevanta krav på säkerhet. Vi samverkar med myndigheter och kunder för att validera produkternas säkerhet och arbetar utefter riskbedömningar. Ingen kund har rapporterat att de skadat sig på vår utrustning och ingen återkallelse har skett.

Vi har under året lagt extra fokus på förnya risk­analyser, öka antalet skyddsronder samt skapa trygghet i att våga säga till och rapportera tillbud och risker. Att få ­medarbetarna att aktivt delta i arbetsmiljöarbetet, ­exempelvis genom att rapportera fler tillbud och risker är en viktig framgångsfaktor och därför behöver vi fortsatt arbeta för att stimulera det.

Det är genom våra medarbetares erfarenheter, ­kunskaper och engagemang som vi skapar förutsättningar för en säker och trivsam arbetsplats.

Under året har alla chefer genomgått en större utbildningsinsats med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningens syfte har varit att ytterligare förstärka vårat ramverk kring arbetsmiljön för att öka säkerheten för våra medarbetare.

Genom friskvårdssatsningar och genom att erbjuda hälsoundersökningar till samtliga medarbetare försöker Flintab hålla medarbetarna friska. Sjukfrånvaron sjönk något mot föregående år, men till stor del fortfarande påverkad av Covid-19. Med detta i beaktande är det till trots ett mycket gott värde.

Vi har driftsatt ett kemikalieverktyg där alla användare enkelt kommer åt viktig ­information om produktens _hantering och faroklasser från sina mobila enheter.

Trafiksäkerhet
Många av våra medarbetare kör dagligen i tjänsten. Trafiksäkerhetsfrågorna är i fokus för oss och vi är mycket angelägna om att både medarbetare och allmänheten känner sig säkra i trafiken. Därför arbetar vi ­systematiskt med att förebygga och minimera antalet olyckor i ­trafiken.

Flintab har ett mål om en olycksfri ­arbetsplats, för ­såväl företagets egna medarbetare som de som engageras i våra ­projekt.


Medarbetarnas behov och önskemål hanteras i årliga samtal som samtliga medarbetare genomför med sin närmaste chef. Här diskuterar medarbetare och chef bland annat behov av stöd och vad som krävs för att känna engagemang och hur negativ stress kan undvikas. ­Individuella planer tas fram och följs upp halvårsvis. Under året har vi tagit fram en ny mall för medarbetarsamtal där ­medarbetaren får sätta poäng kring sin upplevelse i olika frågor.


Samverkan med medarbetare


Flintab samverkar aktivt med skyddsombud och ­fackliga företrädare.
Genom regelbundna medarbetarundersökningar som ­benämns Nöjd-Med-arbetar-Index (NMI) undersöker vi de anställdas upplevelse av vår arbetsmiljö och att förutsättningar för att trivas på arbetet. Modellen på undersökningen leder fram till ett viktat sammanfattande värde som kallas NMI vilken kan jämföras med ett medelvärde för alla de företag som deltar.

Jämställdhet och likabehandling är viktiga komponenter när vi utvecklar vår verksamhet. Vi vill att det ska kännas naturligt för vår ­personal att jobba med dessa frågor och de ska vara en integrerad del av vårt dagliga arbete. Vår policy för likabehandling är väl ­implementerad, och efterlevnad fångas upp via medarbetarundersökning.

Under året har vi utvecklat och implementerat en ny ­lönemodell som bygger på våra kärnvärden. Modellen har mottagits positivt av medarbetarna.

Kompetensförsörjning en ­framtidsfråga

Att skapa konkurrenskraftiga vägningslösningar ­kräver spetskompetenser. Inom service är behovet erfarna ­tekniker med hög teknisk kompetens, för att effektivt förvalta komplexa och allt mer digitaliserade vägningslösningar. På mjukvarusidan finns ett stort behov av att kunna rekrytera snabbt och där vi ser att aktörer inom systemutveckling idag har utmaningar i att rekrytera när det råder stark konkurrens om de attraktiva kandidater som finns på marknaden.

Ett annat sätt är att ta hand om den kompetens vi har – som exempel sker rekrytering alltid först internt. Genom medarbetarsamtal med samtliga medarbetare har ett vi ökat fokus på personlig utveckling och personliga mål vilket ger god koppling mellan ­företagets mål och ­individuella påverkansmöjligheter. Alla avdelningar ­skapar en utbildningsplan baserat på behov och ­önskemål. Vi har under året inför ny kompetensmodell och startat ett Training Center för interna utbildningar.


Flintab har en absolut nolltolerans mot korruption och beteenden som strider mot tillämpliga konkurrensrättsliga regler.


Affärsetik

Att bedriva verksamheten med god affärsetik och tydliga värderingar är centralt för Flintab. Utgångspunkten för ­arbetet ligger i vår Code of Conduct och medarbetar­policy.

Att vi på Flintab uppträder med integritet i alla våra kontakter med kunder, konkurrenter, myndigheter, anställda och andra vi möter i vår yrkesroll, är otroligt viktigt. Vi har ett tydligt regelverk som vägleder oss, och våra medarbetare får regelbunden information för att säkerställa att vi har god kunskap om vad som gäller.

Flintab har en absolut nolltolerans mot korruption och beteenden som strider mot tillämpliga konkurrens­rättsliga regler. Inga affärsmässiga intressekonflikter tillåts.

Vi välkomnar och stödjer visselblåsare. Om någon av våra medarbetare upptäcker något som inte står rätt till vill vi underlätta för dem att rapportera detta. Vi har verktyg för att kunna rapportera anonymt.

Utvärdera våra leverantörer
Majoriteten av Flintabs leverantörsbas befinner sig i Europa, och då främst i Sverige. Vårt fokus ligger på leverantörer i första ledet. Genom att använda erkända och seriösa leverantörer kan vi minimera risken för kränkningar mot grundläggande mänskliga rättigheter och principer. Vid val av leverantörer utanför EU gör vi bedömning från fall till fall. Flintab är en liten aktör och har små resurser att själva genomföra granskningar på plats.

Flintab har stort fokus på långsiktiga relationer. Vi har ­under året arbetat med att stärka kunskapen om vår leverantörskedja genom att via signerade avtal låta ­samtliga A och B-leverantörer att på nytt visa att de lever upp till vår uppdaterade Code of Conduct, där miljö, ­arbetsmiljö, etik, säkerhet och mänskliga rättigheter är en del av bedömningen.

Ingen leverantör har påvisats med signifikant negativ påverkan.


För Flintab är det viktigt att vi är en del i vårt ­samhälle ur ett finansiellt perspektiv, inte minst avseende skatter. Vi är registrerade som företag, det vill säga vi har F-skatt, momsregistrerade och registrerade som arbetsgivare.


Vi uppfyller löpande våra åtaganden i skatteavseende och finner det viktigt att vara goda samhällsmed­borgare. För våra intressenter som kunder, leverantörer, stat, kommun och personal är det viktigt att Flintab har en god och uthållig lönsamhet som hanteras med omsorg, vilket visas genom att vi har höga rating­betyg som AAA från Bisnode och riskklass 5 (vilket är den högsta) hos UC.

Huvudkontor och styrelse
Flintabs huvudkontor är placerat i Jönköping. I företagsledningen ingår ansvariga för de olika avdelning­arna. I styrelsen finns ägarrepresentanter, arbetstagar­representanter och externa ledamöter.

Flintab är ett dotterbolag till Dacke industri AB (556868-7973) med säte i Helsinborg. Dacke industri ägs i sin tur av Nordstjernan med största ägarandel Axel and ­Margaret Ax: son Johnson’s foundations.

Hållbarhetsarbetet är integrerat i processerna för styrning och uppföljning av bolagets affärsverksamhet. Flintabs ledning beslutar om strategier, policys och mål för hållbarhetsarbetet.

Vår VD är ytterst ansvarig för hållbarhetsarbetets resultat.

Flintabs hållbarhetsansvarig bereder hållbarhetsmålen och styr vårt hållbarhetsarbete mot de uppsatta målen tillsammans med ledningsgruppen.

Vår verksamhetspolicy finns på vår hemsida och är godkänd av styrelsen. I vår policy åtar vi oss vara aktsamma, och respektera mänskliga rättigheter. Policyn har gjorts känd för medarbetarna via utbildning och via vårt verksamhetssystem.

En trygg och kredit­värdig affärspartner. Flintab har AAA, det högsta kreditbetyget. Detta ges till företag som visar stabilitet över tid, både i hög- och lågkonjunktur.

Energianvändning i produktion och ­fastigheter


2022

2021

2020

2019

Elenergi (kWh)

165 936

151 788

168 371

196 322

Fjärrvärme (kWh)


211 000

228 500

174 233

198 000

Utsläpp CO2e från energianvädning (t)

Scoop 2

20

21,6

13,5

15,3

Transporter (Whell-to-Wheel)


Utsläpp CO2e från tjänstebilar* (t)

Scoop 1

212,4

210,9

241

Utsläpp CO2e från tjänstebilar (t)

Scoop 3

138,4

164,9

136,4

Utsläpp CO2e från vikttransporter (t)

Scoop 3

182

154,2

136,4

Utsläpp CO2e från godstransporter till kund (t)

Scoop 3

21,7

25,9

Avfall

Utsläpp CO2e från avfallshantering (t)

Scoop 3

0,6

0,6

Avfall för återvinning (kg)

10 978

7 054

4 720

1 200

Avfall för energiutvinning (kg)

2 020

2 030

2 370

6 820

Farligt avfall (kg)

564

913

3 155

0

Värdekedja

CO2 / omsättning

1,69

Antal leverantörer i första led aktiva/prioriterade

Andel leverantörer med produktion i närområdet / södra Sverige

> 70%

Andel leverantörer med produktion i Europa

> 60%

Medarbetare

Könsfördelning K / M (%)

15/78

Medarbetarindex

4,3

4,2

4,2

4,2

Sjukfrånvaro (%)

4,3

2,3

2,9

1,77

Olycksfall

5

Personalsammansättning K / M (%)

15/85

Åldersfördelning <30, 30-50 >50 (%)

9/47/44

Andel som omfattas av kollektivavtal

100 %

Personal, antal FTE

78

Personalomsättning

2029-08-09

Åldergrupp <30, 30-50 >50 (%)

GRI Content Index

2-1

Organisationens namn

25

2-2

Verksamhetsomfattning

3,4

2-3

Rapporteringsperiod

6, 28

2-4

Omräkningar

Inga ändringar

2-6

Verksamhetsområde

3, 5, 9, 12, 25

2-7

Anställda

23, 28

2-12

Det högsta styrande organets roll

5, 9, 21

2-13

Delegering av ansvar

5, 9, 21

2-14

Godkännande av hållbarhetsrapporten

25

2-15

Intressekonflikter

21

2-22

Uttalande från högsta beslutsfattare

5

2-23

Policyåtagande

24-25

2-24

Integrera policyåtaganden

5, 9, 14, 25

2-25

Process för åtgärda negativa effekter

6, 7, 9, 11

2-26

Mekanismer för att söka råd och rapportera missförhållanden

21

2-27

Efterlevnad av lagar och regler

Inga avvikelser

2-29

Intressentgrupper

11

2-30

Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal

27

3-1

Process för bestämma väsentliga ämnen

7, 9, 10, 18

3-2

Lista över väsentliga ämnen

9, 18

3-3

Hantering av väsentliga ämnen

7, 9, 10, 19

204-1

Andel av lokala leverantörer

21, 26

302-1

Organisationens energianvändning

19, 26

302-4

Energiintensitet

26

302-5

Minskning av energianvädning

26

305-1-3

Direkta växtgasutsläpp

18, 26

305-4   

Intensitet av växthusgasutsläpp

26

306-1-5

Avfallsgenerering och hantering

13, 26

307-1

Brott mot miljölagstiftning

Inga avvikelser

308-1

Nya leverantörer som utvärderas med miljökriterier

21

308-2

Negative miljöpåverkan i leverantörsledet och vidtagna åtgärder

14, 18, 21

401-1

Personalomsättning

27

403-1-7

Styrning för hälsa och säkerhet

22

403-8

Arbetstagare som omfattas av ett ledningssystem för arbetsmiljö

22

403-9

Arbetsrelaterade skador

27

404-2

Kompetensförsörjning

23

404-3

Andel anställda som löpande får utvärdering av prestation och kompetens

23

405-1

Mångfald i ledningar och bland medarbetare

27

406-1

Incidenter av diskriminering och vidtagna åtgärder

Inga incidenter

414-1

Nya leverantörer som utvärderats med sociala kriterier

18

414-2

Negative social påverkan i leverantörsledet och vidtagna åtgärder

14, 18, 21

416-1

Utvärdering av hälso- och säkerhetseffekter av produkter

22

416-2

Efterlevnad gällande produkter och tjänsters påverkan på hälsa och säkerhet

Inga avvikelser

418-1

Klagomål rörande brott mot kundens integritet och kundförluster data

Inga incidenter

419-1 

Brott mot social och ekonomisk lagstiftning

Inga avvikelser

Rapporten är inte granskad av externt revisionsbolag

 

Se över miljöåtgärder
Som framgår i rapporten är det stora delar av ­produkternas miljöavtryck som uppstår i andra delar av livscykeln än vår närmaste. Framåt kommer vi att ­utveckla och analysera våra livscykelanalyser med syftet att djupare se vilka åtgärder som är möjliga att göra och som ger bäst utfall, exempelvis andel återvunnet material.

Fokus på arbetsmiljön
Under pandemin blev vi bättre på att jobba, samarbeta och utvecklas utan att träffas fysiskt. Men det fysiska ­mötet är viktigt för engagemanget och kulturen.
Ett större projekt kommer därför fokusera på hur miljön på kontoret ska vara – hur ska medarbetarna se kontoret som platsen man föredrar att utföra sitt arbete på och hur ska ytor för samarbete och kreativitet stärkas.

Flintab stödjer föreningar och ideella organisationer ekonomiskt och med ­produkter. Organisationerna ska matcha Flintab värderingsmässigt, ha ­koppling till orterna där vi verkar och bidra med samhällsnytta.