Suomeksi In English LinkedIn

Medarbetare & samhälle

Att bedriva verksamheten med god affärsetik och tydliga värderingar är centralt för Flintab. Vår uppförandekod ger en vägledning om hur vi ska uppföra oss i olika situationer och i olika beslut vi tar. Flintab garanterar våra affärspartners integritet i fråga om affärshemligheter och andra sekretessbelagda affärsrelaterade uppgifter.

Våra anställda ska följa Flintabs principer och känna ansvar för sitt eget agerande och för Flintabs produkter och tjänster. Flintab är medarbetarägt vilket resulterat i ett stort medarbetaransvar men också med en tydlig koppling till den långsiktiga lönsamheten.

Vår syn är att medarbetare och företag växer tillsammans. Flintab utvärderar löpande utbildningsinsatser för att stödja kompetensutveckling och karriärmöjligheter för företagets medarbetare. Flintab arbetar aktivt med jämställdhetsplan och nöjd medarbetarindex (NMI). Vi accepterar inte diskriminering eller trakasserier utan påminner oss om de spelregler vi tillsammans tagit fram för ett gott arbetsklimat.

Flintabs är en liten aktör hos många av våra leverantörer. Vi strävar dock efter att bygga långsiktiga relationer med leverantörer för att genom samarbete utveckla produkter och tjänster. Vi besöker fortlöpande våra A-leverantörer och säkerställer de lever upp till krav när det gäller kvalitet, service, etik och miljö.

Vi vill att alla våra anställda, kunder och partners som besöker oss, ska ha en säker och hälsosam arbetsmiljö. Vi driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete där vi arbetar i enlighet med de lagar som gäller för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Det gäller också de som använder våra produkter och vi testar och våra kunders säkerhet Vi är också observanta på vår arbetsmiljö och rapporterar omedelbart tillbud och olyckor via vårt avvikelsehanteringssystem.

Flintab samverkar också med omgivning t.ex. sponsring av lokala sportevent och bidrag till musikhjälpen, se mer om detta i vårt nyhetsflöde. Vi vill med vår sponsring bidra till framgångar i samhället och ser samtidigt sponsring som ett led i att stärka varumärket, därför är det viktigt att vår sponsring stödjer de värden vi vill vara förknippade med. Sponsringen ska skapa, vårda och förstärka våra relationer till befintliga och potentiella kunder och samhället i stort samt skapa stolthet och engagemang hos anställda.

Kontaktuppgifter

Andreas Eneving
Kvalitets- och Miljöchef

Tfn: +46(0)36 31 42 30
andreas.eneving@flintab.se

 

Jönköping
Kabelvägen 4
553 02 Jönköping
Tfn: +46(0)36 31 42 00

Öppettider
Måndag - Fredag
08.00-16.30