Suomeksi In English LinkedIn

Miljötänk i alla delar av organisationen

Vi vill ge dig de gröna skälen till att samarbeta med oss. Flintab är miljöcertifierade enligt 14001 och vi arbetar för ett aktivt miljötänk i alla delar av organisationen. Våra principer är:

Kunskap för kloka beslut
Hos oss på Flintab ska alla – utan undantag – som utför arbetsuppgifter som kan orsaka betydande miljöpåverkan, ha den kunskap som behövs för att fatta kloka beslut. Varje medarbetare tar ett personligt ansvar för hälsa, miljö och för att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan.

Vi bevakar att vi efterlever miljörelaterade lagar och författningar, inklusive RoHS och REACh. Genom aktivt arbete med vår kemikaliehantering undviker vi användning av farliga ämnen.

Effektivisera och kravställ
Vi strävar efter resurssnål och energieffektiv användning av våra lokaler och utrustning. Uppvärmning av vårt kontor i Jönköping görs med fjärrvärme och vi köper el från förnybara energislag. Hos Flintab källsorterar vi matavfall och förpackningsmaterial och hos kunder är vi noga med att slänga avfall på anvisad plats.

För de vara varor och tjänster vi köper in ställer vi krav på miljöpåverkan och vi utvärderar våra leverantörers miljöarbete.

Hållbara transporter
Flintabs största miljöpåverkan kommer från transporter och vi övervakar och försöker minska våra klimatpåverkande utsläpp. Våra transporter ska i första hand vara märkta bra miljöval.

Våra servicetekniker är utbildade i Eco-driving och vi strävar kontinuerligt efter att sänka vår bilparks genomsnittsförbrukning. Vi ruttplanerar transporter av viktnormaler så att avstånden minimeras.

Rätt plats och rätt produkt
När Flintab ska använda ett markområde, försöker vi välja vi den plats där vår verksamhet har så liten inverkan på naturen som är möjligt. Flintab har ingen verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöbalken.

Flintab strävar efter att våra vågar och system ska bidra till en bättre miljö för de som använder den. Exempel på användningsområden är ruttoptimering och lastoptimering. Genom beprövade materialval, t.ex. vågbryggor i betong, strävar vi efter en lång livslängd och hög återvinningsgrad på våra produkter.

I betongproduktionen återanvänds krossad restbetong och för att minska cementhalten används alternativa bindemedel. Ingen naturgrus används som ballast utan enbart bergkross.

Kontaktuppgifter

Andreas Eneving
Kvalitets- och Miljöchef

Tfn: +46(0)36 31 42 30
andreas.eneving@flintab.se

 

Jönköping
Kabelvägen 4
553 02 Jönköping
Tfn: +46(0)36 31 42 00

Öppettider
Måndag - Fredag
08.00-16.30